Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze algemene verkoopsvoorwaarden verwijst "Verkoper" naar UNIVAR SOLUTIONS SAS en "Koper" naar de onderneming waarvan de bestelling schriftelijk door de Verkoper is aanvaard. De Verkoper en de Koper worden ook ondubbelzinnig aangeduid als "Partij" of "Partijen". De Verkoper en de Koper worden ook aangeduid als de "Partij" of samen als de "Partijen". De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en verkopen door de Verkoper aan de Koper van de goederen of diensten van de Verkoper die beschikbaar zijn op de ChemCentral online shop op het volgende internetadres: www.chemcentral.co.uk (de "Website").  In het Contract tussen de Koper en de Verkoper worden geen andere voorwaarden ingevoerd of geïmpliceerd, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Verkoper zijn aanvaard.

 

Alle verwijzingen naar prijzen, goederen en diensten in deze voorwaarden zijn verwijzingen naar de prijzen, goederen en diensten die in de desbetreffende aankooporder van de Koper ("Order"), zoals nadien gewijzigd door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging van de Order door de Verkoper ("Orderbevestiging"), zijn vermeld.

 

Deze verkoopvoorwaarden vormen samen met of zonder de aankooporder van de Koper (naargelang het geval), zoals schriftelijk aanvaard of gewijzigd door de Verkoper, samen met eventuele bijlagen daarbij, de overeenkomst die de relatie tussen de Verkoper en de Koper regelt voor de duur van het contract ("Contract").

 

1. TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN EN BESTELPROCEDURE

 

(a) Voor alle offertes, aanbiedingen en biedingen gelden de volgende voorwaarden. Tenzij anders vermeld in deze voorwaarden, zijn alle andere voorwaarden, vertegenwoordigingen of garanties uitgesloten van de Overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door de Verkoper. 

 

(b) De presentatie van de goederen van de Verkoper op de Website vormt geen aanbod, maar moet worden opgevat als een niet-bindende uitnodiging aan de Koper om een Bestelling in te dienen.

 

(c) De op de Website geplaatste Bestelling vormt een aanbod van de Koper om goederen te kopen in overeenstemming met de verkoopvoorwaarden.

 

(d) De Bestelling vormt een aanbod van de Koper onder deze voorwaarden.

 

(e) Door te klikken op de knop "Afrekenen" stuurt de Koper aan de Verkoper een bindende Bestelling voor het sluiten van het Contract voor de artikelen in zijn winkelmandje op de Website.

De verkoper verwerkt bestellingen van maandag tot en met vrijdag. Bestellingen die vóór 15.00 uur worden geplaatst, worden doorgaans binnen 3 tot 5 werkdagen verwerkt en verzonden.

 

(f) De Verkoper is slechts gebonden door de Bestelling onder voorbehoud van de Orderbevestiging, die schriftelijk moet zijn. De instemming van de Koper en de Verkoper komen samen op de datum van de Orderbevestiging, die schriftelijk moet zijn, en het Contract komt tot stand.

 

(g) Wanneer de Koper een Bestelling plaatst op de Website, bestaat het bestelproces uit vier stappen:

(i) de kopers selecteren de gewenste goederen;

(ii) de Koper controleert alle artikelen in zijn mandje en brengt de nodige wijzigingen aan. De koper klikt op de knop "Doorgaan naar betaling" om tot betaling over te gaan;

iii) indien de Koper dit nog niet heeft gedaan, logt hij in op zijn gebruikersaccount met zijn e-mailadres en wachtwoord en voert hij de klantgegevens in die nodig zijn voor de facturering;

iv) tenslotte selecteert de Koper op de pagina "Afrekenen" de gewenste betalingswijze en bevestigt hij de aanvaarding van de algemene voorwaarden die op de aankoop van toepassing zijn. Hier kan de koper opnieuw de gegevens voor de facturering wijzigen, zijn aankoopgegevens controleren en terugkeren naar de inhoud van zijn winkelwagentje door te klikken op "Terug naar winkelwagentje". Door te klikken op "Afrekenen" wordt de Bestelling van de Koper definitief en bindend.

 

2.LEVERING

  

(a) Levertijden voor producten en diensten worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar worden niet gegarandeerd.

 

(b) De Verkoper zal niettemin al het mogelijke doen om de Koper van elke vertraging op de hoogte te stellen. Na ontvangst van de kennisgeving van de verkoper verbinden de partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen om een nieuwe leveringsdatum overeen te komen. Indien de producten niet kunnen worden geleverd of indien de partijen geen nieuwe leveringsdatum overeenkomen, kan de koper de bestelling annuleren en op eigen kosten en risico alternatieve producten en/of diensten zoeken.

 

(c) . De verkoper verzendt de producten per particuliere vloot, common carrier en pakket. De Koper ontvangt een e-mailbevestiging met de bevestigde leveringsdatum onmiddellijk nadat de Bestelling is verwerkt en de Bestelbevestiging is uitgegeven. 

 

(d) In ieder geval kan tijdige levering alleen plaatsvinden indien de Koper in goede staat verkeert bij de Verkoper.

 

(e) Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering door de Verkoper plaats op de in het Contract vermelde plaats. De schriftelijke aanvaarding van een door de koper gevraagde wijziging van de plaats van levering geschiedt naar goeddunken van de verkoper en de koper draagt alle extra kosten die voor de verkoper uit deze wijziging voortvloeien.

 

(f) Wegens de gevaarlijke aard van de producten staat de Verkoper geen leveringen aan woonadressen toe en kunnen alle producten alleen aan commerciële adressen worden geleverd.

 

(g) De Verkoper behoudt zich het recht voor meer of minder dan de door de Koper bestelde hoeveelheid producten te leveren, maar de variatie mag niet meer dan 5% van de totale hoeveelheid bedragen en de Koper stemt ermee in een prijs te betalen die overeenkomt met de werkelijk geleverde hoeveelheid. Metingen van volume of gewicht zijn ook onderhevig aan veranderingen als gevolg van normale productie- of verpakkingsprocessen en de Koper gaat ermee akkoord dergelijke variaties tot 5% van de vermelde meting te accepteren.

 

(h) De verkoper kan de goederen in gedeelten leveren, waarbij elke levering afzonderlijk wordt gefactureerd en betaald. Vertraging bij of verzuim van een gedeeltelijke levering geeft de koper niet het recht een verdere levering te annuleren. Indien de Koper een gedeeltelijke levering weigert in overeenstemming met het Contract, heeft de Verkoper het recht het Contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

(i) Ongeacht de wijze van levering, zelfs indien franco verzonden, en niettegenstaande het beding van eigendomsvoorbehoud, gaat het risico van de producten en/of hun verpakking op de koper over bij verzending uit het magazijn van de verkoper. Bijgevolg reizen de producten en/of hun verpakking op risico van de Koper en is het de verantwoordelijkheid van de Koper om in geval van schade, verlies of tekort binnen de in artikel L133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel aangegeven termijnen voorbehoud te maken of verhaal te halen bij de verantwoordelijke vervoerders.

 

(j) Indien het vervoer geschiedt met een voertuig van de verkoper, wordt het risico van verlies of beschadiging van de producten en/of hun verpakking gedragen door de verkoper en gaat dit risico pas over op de koper zodra de producten ter beschikking van de koper zijn gesteld, d.w.z. naast het leveringsvoertuig. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, kosten of andere claims in verband met het overbrengen van de producten en containers/verpakkingen van de zijkant van het voertuig naar de opslagplaats van de koper.

 

(k) De Koper ondertekent een leveringsbon "voor ontvangst" bij de beschikbaarheid van de geleverde producten. Deze aanvaarding vindt plaats op de drempel van de plaats van levering. Elke instructie van de Koper aan het personeel van de Verkoper of aan de transporteur van de Verkoper om de producten in de lokalen van de Verkoper toe te laten of ze aan eender welke behandeling te onderwerpen, gebeurt op risico van de Koper. In geval van ontbrekende of beschadigde producten tijdens het vervoer moet de koper bij ontvangst van deze producten alle nodige voorbehouden formuleren op de leveringsbon. Ook deze reserveringen moeten binnen vijf (5) dagen na levering schriftelijk per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden bevestigd.

 

(l) Indien de koper de voor de levering van de goederen gebruikte tankwagens niet onmiddellijk vrijgeeft, zal de koper de verkoper vrijwaren van elke aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting tot betaling van overliggeld of soortgelijke kosten die verschuldigd zijn aan de eigenaar/exploitant van de voertuigen voor elke vertraging.

 

(m) Bij ontvangst van de goederen dient de Koper onmiddellijk na te gaan of de goederen in alle opzichten in overeenstemming zijn met het Contract, met name wat betreft kwantiteit en kwaliteit. De koper zal alle nodige maatregelen nemen om elke verontreiniging van de goederen waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is, tijdens het vervoer of bij aankomst in het productieproces van de koper te voorkomen. Deze controle door de Koper wordt in ieder geval uitgevoerd voordat het product in het verkeer of in produktie wordt gebracht. Voorts verbindt de koper zich ertoe het door de verkoper geleverde product niet in een productiegang te gebruiken zonder zich er eerst van te vergewissen dat het product voldoet aan de gewenste specificaties voor de betrokken productie. De Koper erkent dat hij vertrouwt op zijn eigen deskundigheid en kennis en niet op die van de Verkoper ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

 

3.PRIJS EN BETALING

 

(a) De prijs voor de Diensten of elke levering van de Producten is zoals bepaald in de relevante Bestelling, zoals gewijzigd door de relevante schriftelijke Orderbevestiging, of, indien daarin geen prijsinformatie is opgenomen, in overeenstemming met de prijslijst van de Verkoper die op een gegeven moment van kracht is. In geval van een conflict prevaleert elke prijsherziening overeenkomstig artikel 3, onder b) of c), na de Orderbevestiging die voortvloeit uit een schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen, of, indien de prijs niet is herzien, prevaleert de in de Orderbevestiging vermelde prijs en, indien de Orderbevestiging geen prijsinformatie bevat, prevaleert de prijs van de Order.

 

(b) Indien de Verkoper geconfronteerd wordt met een stijging van de materiaalkosten of andere algemene kosten die de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen onredelijk bezwarend maakt, verbinden de partijen zich ertoe om binnen zeven (7) dagen nadat de Verkoper zich op deze clausule heeft beroepen, te goeder trouw te onderhandelen over nieuwe contractvoorwaarden die redelijkerwijs rekening houden met de gevolgen van de gebeurtenis. De nieuwe contractuele voorwaarden waarover tussen de partijen is onderhandeld, worden in voorkomend geval in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Indien de partijen niet binnen zeven (7) dagen na het begin van hun onderhandelingen tot overeenstemming komen, kan de verkoper de overeenkomst beëindigen.

 

(c) Wanneer, als rechtstreeks gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de leveringskosten van de Goederen van de Verkoper aanzienlijk stijgen, heeft de Verkoper het recht om de prijs van de Goederen te verhogen mits een schriftelijke kennisgeving aan de Koper van ten minste veertien (14) dagen met betrekking tot Goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk, naar het Verenigd Koninkrijk of via het Verenigd Koninkrijk (op elk punt in de leveringsketen) worden geleverd. Deze verhoging moet door de verkoper worden gedocumenteerd, maar hoeft om twijfel te voorkomen niet vooraf door de koper te worden goedgekeurd. Voor de toepassing van deze voorwaarde wordt een stijging van 5% of meer van de kosten van de verkoper in alle gevallen als "aanzienlijk" beschouwd.

 

(d) Aanbevelingen voor het gebruik van de producten, technische documentatie, technische adviezen, hetzij schriftelijk, mondeling of impliciet uit door de verkoper uitgevoerde testresultaten, zijn gebaseerd op de kennis van de verkoper op dat moment. De verkoper geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de geldigheid van aanbevelingen of verkregen resultaten. De Verkoper garandeert niet dat dergelijke informatie voldoet aan de huidige of toekomstige behoeften van de Koper en de Koper is als enige verantwoordelijk voor het gebruik, de selectie en de geschiktheid van de informatie voor zijn behoeften en doeleinden. Voorts is de verkoper niet aansprakelijk voor in de informatie geuite meningen. Wanneer de informatie is gebaseerd op door de koper of een derde verstrekte informatie, mag de verkoper ervan uitgaan dat deze informatie juist en niet misleidend is en zal de verkoper deze op geen enkele wijze verifiëren.

(e) De Koper kan een van de op de Website beschreven betalingsmethoden kiezen. De Verkoper behoudt zich het recht voor op elk moment bepaalde betalingsmethoden uit te sluiten of op te nemen. Wanneer de Koper een bestelling plaatst, ontvangt de Koper een e-mail ter bevestiging dat de Verkoper de Bestelling heeft ontvangen en voert de Verkoper een betaling uit op de creditcard van de Koper. De Verkoper zal de creditcard van de Koper belasten op het moment dat de factuur wordt opgesteld.

 

(f) In geen geval mogen betalingen worden opgeschort of op enigerlei wijze worden verrekend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Geen enkel geschil dat voortvloeit uit het Contract of vertraging in de levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Partijen, belet een prompte betaling door de Koper.

 

(g) In geval van te late betaling worden de door de Koper verschuldigde bedragen verhoogd met een rentevoet gelijk aan de door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor haar meest recente herfinancieringsoperatie, vermeerderd met tien (10) procentpunten. Deze verhoging wordt toegepast vanaf de dag na de op de factuur vermelde betalingsdatum. Dit is automatisch en zonder enige formaliteit van toepassing. Bovendien brengt elke vertraging in de betaling automatisch, naast de boetes voor laattijdige betaling, voor de Koper de verplichting mee tot betaling van een forfaitaire vergoeding voor incassokosten ten bedrage van veertig (40) euro. Een aanvullende vergoeding kan worden geëist, mits bewijs, wanneer de gemaakte inningskosten hoger zijn dan het bedrag van de vaste vergoeding.

 

(h) Indien de Koper in gebreke blijft met de betaling, heeft de Verkoper het recht om alle of een deel van de leveringen in het kader van het Contract en van elke andere overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper op te schorten en onmiddellijke betaling te eisen van alle bedragen die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is.

 

(i) Wanneer goederen in gedeelten worden geleverd, kan elke levering afzonderlijk worden gefactureerd en betaald en zal de Koper deze factuur betalen overeenkomstig deze voorwaarden.

 

(j) De Verkoper kan ook alle leveringen en prestaties uit hoofde van het Contract opschorten wanneer het duidelijk is dat de Koper niet zal betalen wanneer hij verschuldigd is en de gevolgen van deze niet-nakoming voor de Koper voldoende ernstig zijn. De Verkoper zal de Koper zo spoedig mogelijk van deze opschorting in kennis stellen.

 

(k) De Verkoper heeft het recht om een aanvullende factuur op te stellen voor elke verhoging van belastingen en rechten die van kracht zijn tussen de datum van verzending en de datum van levering en waarvoor de Verkoper aansprakelijk kan zijn tegenover de desbetreffende autoriteiten.

 

4.BETALING VOOR CONTAINERS

 

(a) De Verkoper is gerechtigd de Koper kratten, vaten, kartons, dozen, carboys of andere verpakkingen in rekening te brengen wanneer deze worden gebruikt voor het vervoer van de goederen naar de Koper. Indien de Verkoper aan de Koper aangeeft dat voornoemde emballage aan de Verkoper dient te worden geretourneerd, zal de Koper deze binnen twee (2) maanden in goede staat en franco aan de Verkoper retourneren en zal de Verkoper de Koper op zijn eerstvolgende factuur crediteren voor voornoemde retournering van emballage. Alle retouremballage die niet overeenkomstig deze bepaling aan de Verkoper wordt teruggezonden, die onvolledig of in slechte staat is en die nog niet is gefactureerd, wordt gefactureerd tegen het standaardtarief en de betaling van deze factuur is verschuldigd overeenkomstig artikel 3, onder d).

 

(b) Pendelverpakking - Voorwaarden en retour: Onder "pendelverpakking" wordt verstaan alle voor de levering van bepaalde vloeibare producten noodzakelijke verpakkingen die regelmatig door de verkoper tussen de koper en de verkoper worden gependeld, ongeacht of zij door de verkoper aan de koper worden verzonden, uitgeleend, gehuurd of gebonden. Hieronder vallen niet de aan de koper verkochte verpakkingen, noch de als verloren beschouwde verpakkingen in het geval van producten die "gehuisvest en verloren" worden verkocht. Standaard worden "shuttle"-verpakkingen geretourneerd en gehuurd. Met uitzondering van de SAFETAINERS, waarvan de huur afzonderlijk wordt gefactureerd, zijn de vracht- en huurwaarden tegelijk met de producten verschuldigd, tegen het op de datum van de bestelling geldende tarief en onder dezelfde voorwaarden van belastingen en douanerechten volgens de geldende wetgeving. Zij zijn niet onderworpen aan de verschillende handels-, financiële of factuurkortingsregelingen die door de verkoper aan de koper worden toegekend voor de geleverde producten en diensten.

 

(c) De verpakking moet schoon, volledig en in goede staat worden geretourneerd en mag niet voor andere doeleinden zijn gebruikt dan ter bescherming van het product waarop deze factuur betrekking heeft. Met uitzondering van SAFETAINERS, waarvoor de termijnen anders zijn en worden berekend vanaf de datum van levering, moet de verpakking uiterlijk binnen zestig (60) dagen na de datum van voltooiing van de bestelling worden teruggegeven: na deze termijn is de verkoper niet meer verplicht deze terug te nemen en behoudt hij de waarde van het statiegeld of het ter compensatie ontvangen statiegeld. In het geval van SAFETAINERS zal de Verkoper, na een gratis periode, de Koper een dagelijkse huurprijs aanrekenen die eindigt op de dag dat de verpakking wordt teruggebracht naar het magazijn van de Verkoper. In het geval van leenemballage behoudt de Verkoper zich het recht voor om na deze periode van zestig (60) dagen de Koper te factureren voor de niet geretourneerde verpakking. Het in aanmerking genomen factureringstarief zal dan gelijk zijn aan het bedrag van het statiegeld voor deze verpakking van zijn categorie dat zou zijn gefactureerd indien deze niet in bruikleen was gegeven, op de datum van de oorspronkelijke bestelling.

 

(d) Met uitzondering van de SAFETAINERS zal de teruggave van de door onze magazijnen aanvaarde "pendelverpakkingen" aanleiding geven tot hun terugbetaling aan de Koper in de vorm van een creditnota op de factuur voor de waarde van het bij de oorspronkelijke bestelling bij de Verkoper ontvangen statiegeld, en tegen de prijsvoorwaarden die overeenstemmen met de periode van deze bestelling. In geen geval is de Verkoper verplicht van de Koper een groter aantal colli terug te nemen dan het totale aantal colli dat bij eerdere bestellingen en volgens de regels van deze algemene verkoopvoorwaarden is geboekt. De verkoper neemt geen verpakkingen terug van concurrenten of van doorverkoop door zijn eigen kopers.

 

(c) De door de verkoper geleverde recipiënten mogen niet worden gebruikt voor de opslag of bewaring van andere dan de door de verkoper geleverde producten, tenzij de koper vooraf schriftelijke toestemming van de verkoper heeft gekregen. 

 

5.RETOURZENDINGEN EN ANNULERINGEN

 

(a) De Koper heeft het recht om ontvangen goederen terug te sturen tot 30 werkdagen na de dag waarop hij ze heeft ontvangen. Het recht op teruggave is niet van toepassing:

(i) op elk product dat op maat gemaakt of op maat gemaakt is voor de Koper;

(ii) producten met een korte houdbaarheid/ bederfelijke waren;

(iii) aanbiedingen of uitverkoopartikelen;

(iv) verzegelde geleverde producten die geopend of gebruikt zijn.

 

(b) De Koper kan de producten retourneren door het invullen en indienen van het Retourformulier op de Website. Na ontvangst van het Retourformulier neemt de Verkoper contact op met de Koper om te informeren of het retourverzoek is goedgekeurd. In geval van goedkeuring moeten de producten op kosten van de koper worden teruggestuurd met een levering die de veiligheid van de producten garandeert. De leveringskosten van de bestelling van de Koper worden niet terugbetaald.

 

(c) De Koper is niet gerechtigd om bestelde producten of diensten te annuleren, tenzij de Verkoper de Orderbevestiging nog niet heeft verzonden op de dag dat hij de annulering van de Koper ontvangt. De Orderbevestiging wordt geacht te zijn afgegeven op de dag van afgifte.

 

6.GARANTIES

 

(a) Tenzij hierin anders is bepaald, zijn alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die door de handelspraktijk of door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de staat, kwaliteit, soort en verpakking van de Goederen en/of Diensten en, met inbegrip van maar niet beperkt tot, niet-inbreuk en garantie voor latente gebreken die de Verkoper niet bekend zijn, uitgesloten van het Contract.

 

(b) De door de Verkoper geleverde producten zijn op het moment van levering in overeenstemming met de (eventuele) specificaties van de Verkoper, maar worden niet getest of verkocht voor een bepaald doel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door de Verkoper. De enige garanties van de verkoper met betrekking tot de producten zijn dat de producten in overeenstemming zijn met hun specificaties en veiligheidsinformatiebladen (indien een veiligheidsinformatieblad moet worden verstrekt) wanneer de producten het bedrijf van de verkoper verlaten of wanneer zij worden opgehaald op de productielocatie van de leverancier. De diensten moeten ook voldoen aan de door de verkoper verstrekte specificaties (indien van toepassing) en worden uitgevoerd met alle redelijke zorg en vaardigheid. Producten en/of diensten worden slechts als gebrekkig beschouwd voor zover de producten en/of diensten niet overeenkomstig dit artikel 6, onder b), zijn geleverd.

 

(c) De Koper is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de producten en draagt alle gevolgen daarvan, direct of indirect, van welke aard dan ook, en de Verkoper geeft ter zake geen enkele garantie.

 

(d) Les recommandations d'utilisation des produits, la documentation technique, les conseils techniques, qu'ils soient donnés par écrit, oralement ou implicitement à partir de résultats d'essais effectués par le Vendeur, sont basés sur les connaissances du Vendeur à un moment donné. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est prise par le Vendeur quant à la validité des recommandations ou des résultats obtenus. Le Vendeur ne garantit pas que ces informations répondent aux besoins actuels ou futurs de l'Acheteur et l'Acheteur assumera la responsabilité exclusive de l'utilisation, de la sélection et de l'adéquation de l'information à ses besoins et à ses objectifs. En outre, le Vendeur ne sera pas tenu responsable des opinions exprimées dans les informations. Lorsque les informations sont basées sur des informations fournies par l'Acheteur ou un tiers, le Vendeur est en droit de présumer que ces informations sont exactes et non trompeuses et le Vendeur ne les vérifiera en aucun cas.

 

(e) Tenzij de Verkoper uitdrukkelijk aan de Koper heeft bevestigd dat de goederen met andere goederen kunnen worden vermengd, aanvaardt de Verkoper geen verantwoordelijkheid voor de vermenging van de goederen met andere goederen en is het volledig de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de betrokken goederen en de gebruikte containers geschikt zijn voor een dergelijke vermenging en/of voor de overdracht van dergelijke goederen.

 

7. REACH

 

(a) De Koper verbindt zich ertoe te voldoen aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Europese Verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). In het bijzonder is de koper verplicht de verkoper in kennis te stellen van alle nieuwe informatie over het gevaarlijke gebruik van de producten en de eventuele ontoereikendheid van de aanbevolen maatregelen voor het beheer van het risico in verband met de stoffen en/of preparaten die zij bevatten.

 

(b) Voor alle gevaarlijke stoffen en preparaten die onder REACH vallen, ontvangt de Koper veiligheidsinformatiebladen die een of meer blootstellingsscenario's kunnen bevatten. De Koper controleert of zijn huidige gebruik van een bepaalde stof en/of preparaat wordt gedekt door het relevante veiligheidsinformatieblad en de bijbehorende blootstellingsscenario's en of de Koper voldoet aan de voorwaarden die op het relevante veiligheidsinformatieblad en de blootstellingsscenario's zijn beschreven.

 

(c) De in het kader van REACH vastgestelde toepassingen vormen noch een overeenkomst over de overeenkomstige contractuele kwaliteit van de producten, noch een bepaald gebruik in het kader van een contract.

 

(d) Indien de Koper voornemens is een gevaarlijke stof en/of preparaat te gebruiken buiten de in het desbetreffende blootstellingsscenario beschreven omstandigheden, of indien het gebruik van de Koper niet onder het blootstellingsscenario valt, dient de Koper het gebruik en/of de gebruiksvoorwaarden zo spoedig mogelijk aan de Verkoper mee te delen. De Verkoper zal dan contact opnemen met de betrokken leverancier om van de leverancier van de stof en/of het preparaat het blootstellingsscenario te verkrijgen dat de bijzondere gebruiksomstandigheden van de Koper dekt. Elk gebruik door de koper van de stof of het preparaat buiten de specifiek in het veiligheidsinformatieblad en het blootstellingsscenario beschreven omstandigheden geschiedt op eigen risico van de koper en de verkoper is in dit opzicht van elke aansprakelijkheid ontheven.

 

(e) Als alternatief kan de Koper het specifieke gebruik van een gevaarlijke stof zelf registreren en de registratiereferentie aan de Verkoper meedelen om leveringen van gevaarlijke stoffen voort te zetten voor gebruik dat niet op het desbetreffende blootstellingsscenario is vermeld.

 

(f) De Verkoper is jegens de Koper niet aansprakelijk voor een tekortkoming of vertraging in de nakoming van zijn leveringsverplichtingen, indien de tekortkoming of vertraging te wijten is aan een situatie waarin de regelgevende en wettelijke verplichtingen met betrekking tot REACH niet naar behoren worden nageleefd die door de overeenkomstige mededelingen van de Koper wordt veroorzaakt.

 

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

(a) De Verkoper is slechts aansprakelijk voor lichamelijk letsel en materiële schade veroorzaakt door de door de Verkoper geleverde producten of diensten voor zover de Verkoper grove nalatigheid heeft begaan en voor alle schade waarvoor een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet is toegestaan door de Franse wet. De verkoper is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade die zich voordoet terwijl de producten in het bezit van de koper zijn. De verkoper is evenmin aansprakelijk voor schade aan producten die door de koper zijn vervaardigd, of aan producten die gedeeltelijk zijn samengesteld uit producten van de koper. De Koper is verplicht de Verkoper te vrijwaren indien de Verkoper jegens een derde aansprakelijk is voor schadevergoeding op grond van persoonlijk letsel of zaakschade veroorzaakt door de producten waarvoor de Koper verantwoordelijk is.

 

(b) De Verkoper of de fabrikanten of leveranciers van de Verkoper verstrekken schriftelijke instructies en/of adviezen aan de Koper over het veilige gebruik van de producten van de Verkoper en containers (zoals kratten, vaten, kartons, dozen of flessen) of andere soorten verpakkingen (verdere exemplaren zijn op verzoek verkrijgbaar). De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen, kosten of andere claims die worden veroorzaakt wanneer de koper zijn eigen verpakkingen gebruikt of die worden veroorzaakt doordat de koper de verpakkingen van de verkoper niet gebruikt in overeenstemming met de instructies en/of adviezen van de verkoper of de fabrikanten of leveranciers van de verkoper.

 

(c) De maximale totale aansprakelijkheid van de Verkoper krachtens of voortvloeiend uit het Contract zal in geen geval hoger zijn dan de prijs van de goederen of diensten die onder het Contract vallen.

 

(h) De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of verlies (direct of indirect) van winst, productie, klanten of zakelijke kansen, voor kapitaalkosten of voor enige indirecte, bijzondere of gevolgschade (al dan niet redelijkerwijs voorzienbaar en zelfs indien de Verkoper op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van blootstelling van de Koper) voortvloeiend uit of in verband met het Contract.

 

9. GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN

 

De Koper zal alle verstrekte productveiligheidsinformatie naleven en ervoor zorgen dat zijn klanten alle informatie krijgen die nodig is om hun producten veilig te gebruiken. De koper verbindt zich ertoe de producten uitsluitend te verkopen aan personen die in staat zijn deze te gebruiken, op te slaan, te vervoeren of te verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de strengste veiligheidsvoorschriften. De Koper zal de producten gebruiken, vervoeren, opslaan en verwerken in overeenstemming met (i) alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van het milieu, de volksgezondheid en de bescherming van personen en goederen en (ii) de veiligheidsinstructies van de Koper. De koper zorgt ervoor dat ook zijn werknemers deze regels naleven.

 

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Alle handelsmerken, geregistreerde en ongeregistreerde ontwerprechten, auteursrechten, vertrouwelijke informatie zoals kleurenschema's, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook ("Intellectuele Eigendom") met betrekking tot door de Verkoper geleverde producten of diensten behoren toe aan de Verkoper en/of zijn leveranciers. De Verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde onmiddellijk van de Koper te eisen dat deze het gebruik op enigerlei wijze van dergelijke handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten staakt. De Koper zal het handelsmerk van de Verkoper of enig ander handelsmerk of onderscheidingsteken dat aan de Verkoper toebehoort of daarmee kan worden verward, niet in zijn naam registreren of laten registreren.

 

11. CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

(a) DE VERKOPER BEHOUDT ZICH UITDRUKKELIJK DE TITEL VOOR VAN DE LEVERDE PRODUCTEN TOT DE VOLLEDIGE BETALING VAN DE PRIJS, IN PRINCIPE, VERTRAGINGEN EN TOEBEHOREN. WORDT DE BETALING PAS GEACHT TE ZIJN VERRICHT WANNEER DE VERKOPER DE PRIJS DAADWERKELIJK HEEFT ONTVANGEN.

 

(b) De eigendom van de goederen gaat niet over op de Koper totdat de Koper aan de Verkoper alle aan de Verkoper verschuldigde bedragen met betrekking tot hoofdsom, achterstallige rente en bijkomende kosten uit hoofde van dit Contract volledig heeft betaald.

 

(c) In de tussentijd zal de Koper ervoor zorgen dat de goederen voor zover mogelijk duidelijk herkenbaar zijn als eigendom van de Verkoper.

 

(d) In geval van betalingsachterstand kan de Verkoper op elk moment goederen terugvorderen waarvan de eigendom niet op de Koper is overgegaan en de Koper machtigt de Verkoper onherroepelijk om deze goederen terug te vorderen.

 

12. AANWIJZING

 

Het Contract of een van zijn rechten en verplichtingen kan door de Koper niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Het Contract (geheel of gedeeltelijk) of een van zijn rechten en verplichtingen kan door de Verkoper vrij worden overgedragen of gedelegeerd aan een derde.

 

13. TERMIJN

 

(a) In geval van ernstige schending door een van de Partijen van een van haar verplichtingen, kan de Partij die geen schuld treft, dit Contract opzeggen na verzending van een aangetekende brief met verzoek om ontvangstbevestiging, die door de in gebreke blijvende Partij wordt ontvangen en meer dan dertig (30) dagen na de indiening ervan zonder gevolg blijft, onverminderd de schadevergoeding die van de in gebreke blijvende Partij kan worden geëist.

 

(b) Bij uitdrukkelijke overeenkomst wordt ernstige schending gedefinieerd als een opzettelijke schending door een van de partijen van een van de essentiële verplichtingen van het contract of langdurig gedrag dat in strijd is met de uit dit contract en de uitvoering ervan voortvloeiende verplichtingen. Met name een wijziging van de zeggenschap over de Koper tijdens de looptijd van het Contract kan een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst vormen.

 

(c) Indien de Koper binnen vijftien (15) dagen na het inroepen van de clausule "te late betaling" de verschuldigde bedragen in hoofdsom, rente en toebehoren niet heeft betaald, wordt de verkoop van rechtswege ontbonden en kan deze aanleiding geven tot toewijzing van schadevergoeding aan de Verkoper en teruggave van de producten.

 

(d) In alle gevallen zal de koper het geleverde en onbetaalde materiaal op eigen kosten in goede staat en werkend terugbrengen naar elke door de verkoper aangegeven plaats en zal hij aan de verkoper op diens verzoek zijn deel van de schadevergoeding betalen die op de dag van de verkoop op de prijs van het product is vastgesteld, indien de terugzending van het product onmogelijk blijkt. Deze clausule belet de verkoper niet om aanvullende schadevergoeding te eisen voor de geleden schade.

 

14. OVERMACHT

 

(a) De Verkoper heeft het recht de uitvoering van de diensten of de levering van de goederen te annuleren of uit te stellen indien de vervaardiging of levering van de goederen of diensten geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, belemmerd of vertraagd door overmacht. Onder overmacht verstaan wij elke externe, onvoorziene en onweerstaanbare gebeurtenis in de zin van artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek. Onder overmacht wordt met name verstaan: oorlogen, oproer, overheidsvorderingen van welke aard ook, opschorting of verlies van vervoermiddelen, stakingen, uitsluitingen, arbeids- of arbeidsconflicten (ook onder het personeel van de onderneming), brand explosies, overstromingen, ongevallen, het uitvallen van leveringen van derden aan de verkoper, onbeschikbaarheid of tekort aan materiaal of voertuigen, elektrische storing of tekort aan stroom, machinebreuk of elke gebeurtenis die direct of indirect de producten of diensten of de fabricage verstoort, de levering, verzending, aankomst of aflevering van de goederen of enige wetgeving, regeling, beslissing of nalatigheid (met inbegrip van het niet verlenen van alle noodzakelijke toestemmingen) van enige relevante regering, autoriteit of rechtbank, het opleggen van enig embargo, import- of exportbeperkingen, quota of andere beperkingen of verboden, de weigering om enige noodzakelijke vergunning of toestemming te verlenen, enig gevolg voortvloeiend uit of in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie In dat geval heeft de Koper het recht om de noodzakelijke hoeveelheid Goederen of Diensten op eigen risico en kosten elders te kopen.

 

(b) Indien de verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen.

 

(c) Indien de periode waarin de uitvoering van het Contract onmogelijk is ten gevolge van een geval van overmacht langer duurt dan vierentwintig (24) weken of waarschijnlijk langer zal duren dan vierentwintig (24) weken, kan elke partij het Contract opzeggen of beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid.

 

15. COMPLIANCE

 

De koper zal:

 

  1. (a) de toepasselijke mededingingswetgeving en anti-omkopingsvoorschriften naleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Bribery Act 2010; 

 

(b) erkent dat hij toegang heeft tot een exemplaar van Univars Gedragscode en beleid inzake naleving van de handelsregels, anti-omkopingsbeleid, anti-kartel- en corruptiebeleid dat beschikbaar is op http://www.univarsolutions.com en dat hij zich zal houden aan de daarin vervatte beginselen en elk ander nalevingsbeleid dat hem wordt meegedeeld;

 

(c) heeft en handhaaft gedurende de looptijd van deze overeenkomst zijn eigen nalevingsbeleid en -procedures, met inbegrip van passende procedures als bedoeld in punt 16, onder a) en b), om een voortdurende naleving te waarborgen.

 

16. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 

Op elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de interpretatie en de uitvoering van deze voorwaarden (met inbegrip van niet-contractuele geschillen) is het Franse recht van toepassing. Bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de Franse rechterlijke instanties.

 

17. VERTROUWELIJKHEID

 

De Koper verbindt zich ertoe geen vertrouwelijke informatie over de door de Verkoper geleverde producten of diensten of over het Contract ongeoorloofd openbaar te maken. Vertrouwelijke informatie betekent alle technische, commerciële of andere informatie van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, behalve informatie die openbaar bekend is of zal worden, of die openbaar is of zal worden gemaakt anders dan door schending van de vertrouwelijkheidsverbintenis van de Koper. De Koper zorgt ervoor dat zijn werknemers geen vertrouwelijke informatie aan derden bekendmaken. De Koper zorgt ervoor dat werknemers die toegang kunnen hebben tot vertrouwelijke informatie zich ertoe verbinden deze vertrouwelijke informatie in dezelfde mate te bewaren als de Koper in overeenstemming met deze vertrouwelijkheidsverbintenis. Deze verplichting blijft gelden gedurende drie (3) jaar na de beëindiging van het contract tussen de partijen.

 

18. DIVISIBILITEIT

 

Indien een bepaling van een Contract door een jurisdictie geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze bepaling in die jurisdictie nietig zijn voor zover zij in strijd is met het in die jurisdictie toepasselijke recht en de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een of meer bepalingen van het Contract zal geen invloed hebben op de geldigheid van het Contract in zijn geheel. De partijen zullen deze bepaling vervangen door een geldige bepaling waarvan het effect dat van de niet-afdwingbare bepaling benadert, in de redelijke veronderstelling dat de partijen de overeenkomst ook met deze nieuwe bepaling zouden hebben gesloten.

 

19. NON-WAIVER

 

(a) Een vertraging of verzuim van een partij om een van de bepalingen van het Contract uit te voeren of strikte naleving ervan te eisen, vormt geen verklaring van afstand of wijziging van het Contract.

 

(b) Een afstand door een Partij van een door het Contract toegekend recht bij een enkele gelegenheid (i) vormt geen afstand van de andere rechten; (ii) vormt geen blijvende afstand; of (iii) vormt geen afstand van dat recht bij een andere gelegenheid.

 

20. ONAFHANKELIJKE LEVERANCIER

 

Niets in deze voorwaarden of in een contract schept een joint venture of vestigt een principaal-agentrelatie of een andere soortgelijke relatie tussen de partijen. Geen van beide partijen heeft het recht om namens de andere partij op te treden of de andere partij op enigerlei wijze te binden.

 

21. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS EN GEGEVENSBESCHERMING

 

(a) Om zich te registreren op de Website moet de Koper een inlognaam en wachtwoord opgeven. De verkoper heeft ook de contactgegevens van de koper nodig om de factuur op te stellen. In sommige gevallen kan deze informatie worden beschouwd als persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen, inclusief door wetten ter uitvoering of aanvulling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "GDPR") en eventuele toepasselijke lokale regelgeving inzake gegevensbescherming. De Koper zal deze informatie nauwkeurig, vertrouwelijk en actueel houden.

 

(b) Door het invullen van het contactformulier neemt de Koper de volledige verantwoordelijkheid op zich en garandeert dat de ingevoerde gegevens de Koper werkelijk identificeren als een vertegenwoordiger van de opgegeven organisatie. Indien de Koper een Bestelling plaatst namens een organisatie, verzekert de Koper dat hij daartoe bevoegd is. In het bijzonder neemt de Koper de volledige verantwoordelijkheid op zich en garandeert hij dat elk BTW-nummer dat hij verstrekt juist is.

 

(c) De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van door de Koper ingevoerde onjuiste, onvolledige of valse gegevens of van door de Koper gewijzigde gegevens na het plaatsen van de Bestelling.

 

(d) In geval van online betaling dient de Koper zijn/haar betalingsgegevens in te voeren. De online betalingsinformatie met betrekking tot de Bestelling van de Koper wordt verwerkt door de betalingsdienstaanbieder van de Verkoper.

 

(e) Door het plaatsen van de Bestelling gaat de Koper ermee akkoord dat zijn betalingsgegevens en -informatie kunnen worden gebruikt voor de verwerking van zijn betaling en de uitvoering van de Bestelling.

 

(f) De Verkoper voldoet aan de bepalingen van de GDPR en alle toepasselijke lokale regelgeving inzake gegevensbescherming en neemt alle redelijke maatregelen om de persoonlijke informatie van de Koper vertrouwelijk en veilig te houden. De Koper kan meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door de Verkoper vinden in de privacyverklaring die beschikbaar is op de Website.

 

22. VERTALING

 

In het geval dat de bepalingen van de Franse versie van de verkoopvoorwaarden in strijd zijn met de Engelse versie van de verkoopvoorwaarden, hebben de bepalingen van de Franse versie van de verkoopvoorwaarden voorrang.

 

 

Versie 001

Maart 2021